PUBLIKÁCIÓK

2014

 

A kockázattársadalom menedzserdevianciáiról. Kriminológiai Tanulmányok 51. 9-25.

Rezümé:

A tanulmány célja, hogy bemutassa a nagy szervezetek menedzsereit jellemző devianciák társadalmi és egyéni mozgatórugóit. A menedzserek rossz döntéseit a káros következményekhez vezető lehetőségek kizárásával célszerű megelőzni. Erre annál inkább szükség van, mert a második modernitás olyan környezetet teremtett, amiben az ember gyakran képtelen felismerni döntése nem kívánt következményeit. A döntésekre általában a korlátozott racionalitás a jellemző. A rossz döntésekkel sújtott emberek az elszenvedett kárkövetkezményeket a világ különböző részein eltérően élik meg. Ebben a kultúra által determinált értékrend és érdekérvényesítés lehetősége játszik meghatározó szerepet. 

 

Deviancia, bűn, bűncselekmény, makrokriminalitás. Jogtudomány Közlöny 2014/4. 180-186.

Rezümé:

A makrokriminalitás rendszerének megértéséhez nyújt segítséget a deviancia, a bűn és bűncselekmény elhatárolási szempontjainak meghatározása. Ez részint a labeling approach, részint a társadalmi veszélyesség tartalmi elemeinek rendszerezésével érhető el. A makrokriminológia művelése sürgető feladat a globális világ új devianciáinak helyes megítéléséhez, továbbá a korszerű büntetőjog-alkotás támogatásához.

 

Fehérgalléros bűnözés, elitbűnözés, menedzserdeviancia. Jog Állam Politika 2014/1. 49-67.

Rezümé:

A fehérgalléros bűnözés mint jelenség nem új. Fogalma és tartalma az évszázadok során, különösen a 20. század közepétől számított évtizedek alatt, jelentős változásokon ment át. A globalizáció hatására a gazdasági és a politikai elit megítélésének része lett annak a befolyásnak az értékelése, ami az elit és a nagy szervezetek menedzserei közötti kapcsolatot jellemzi. E vizsgálatok során gyakran merül fel kérdésként, hogy milyen kritériumok alapján tekinthető a menedzserek tevékenysége normálisnak, deviánsnak vagy bűnösnek. A nemzetközi szakirodalom viszonylag könnyen foglal állást a szervezett bűnözés körébe sorolható devianciákról. A multinacionális nagyvállalatok menedzserei morális és/vagy a jogi felelősségének tisztázása gyakran ellentmondásos. 

 

A makrokriminalitás megelőzésének rögös útjáról. In: Borbíró Andrea - Inzelt Éva - Kerezsi Klára - Lévay Miklós - Podolecz Léna (szerk.): A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 207-216.

 

Hatalom és bűnözés viszonya ma. (Kriminológiai megközelítés.) Pro Futuro 2014/1. 112-125.

 A bűnügyi prognózisról – múltbeli tények és jövőbeli kilátások

 In: Bárd P. – Hack P. – Holé K. (szerk.): Pusztai László emlékére. OKRI–ELTE ÁJK, Budapest, 2014, 257–269. 

 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu