PUBLIKÁCIÓK

2015

 

  Viktimológia, közösségi és szituációs bűnmegelőzés. Belügyi Szemle 2015/4. 5-20. pp.

Rezümé

Az áldozattani kutatásokból szerzett számos tapasztalat hasznosítható a közösségi és szituációs bűnmegelőzésben. Fontos annak felismerése, hogy amennyiben az egyént segítő környezet veszi körbe, tőlük számos olyan veszély-megelőzési és kockázatelhárítási módot tanulhat meg, amire e nélkül nem volna lehetősége. Fiatalok esetében különösen a szülők és az iskolatársi-baráti kör közvetlenül is segítséget nyújthat veszélyhelyzetek és felesleges kockázatvállalások elkerülésére. A korábbi bűncselekményekből levont sértetti tapasztalatok általánosított formában történő közkinccsé tétele hozzájárul ahhoz a tanulási folyamathoz, aminek eredménye a potenciális áldozatok sikeres bűnszituáció-kerülési viselkedésében válik érzékelhetővé. Ilyen tapasztalatok főként a rendőrség bűnfelderítő és bűnüldöző munkája során gyűlnek össze, és a prevenció számára nagy számban állnak rendelkezésre.

 

Bűnözéskontroll extra: a transznacionális termelési hálózatok kockázatmenedzselésének sajátos vonásairól. In: Hack Péter - Király Eszter - Korinek László - Patyi András (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2015. 343-354. pp. 

Rezümé

A transznacionális vállalatok közvetlen vagy közvetett kártevései általában elkerülik a statisztikai adatszolgáltatásokat, ezért a hagyományos bűncselekményekhez viszonyítva nyilvánvalóan magas látenciával számolhatunk. E bűncselekmények számbavételi nehézségeinek közös gyökere abban fogható meg, hogy a tett megítélésének gyakorta nincsenek meg nemzetközi (értsd: világ) méretekben is szilárd alapokon nyugvó kritériumai. Következésképp a bűn minőségének megítélése mind etikai mind jogi szempontból ingatag alapokon nyugszik. A transznacionális cégek termelés-kiszervezési manőverei épp ezeket a hézagokat használják ki. Mindaddig, amíg ebből az ellentmondásos állapotból a társadalmak és azok irányító-felügyelő szervei nem képesek kikecmeregni (amire jelen viszonyainkat tekintve belátható időn belül kevés esély mutatkozik), addig a büntetőjogtól naivitás volna elvárni, hogy képes legyen betölteni sokezer éves hagyományain építkező szerepét. Amennyiben bizonyos tettek egységes megítélése már etikai szinten megbicsaklik, hogyan volna elvárható, hogy a büntetőjog ezek körében igazság szolgáltatására képes legyen? Bele kell nyugodnunk, hogy épp a legsúlyosabb bűnök egy viszonylag széles mezeje büntetőjogi eszköztárral megbüntethetetlen marad, ami persze nem kell, hogy feltétlenül keserűséggel töltsön el bennünket, hiszen annál szélesebb terep nyílik a proaktív prevenció megannyi változatának, ide értve azok számos, talán ma még nem is ismert lehetőségét.

 

A hatalommal és az erőfölénnyel visszaélés kriminológiai vonatkozásai. In: Vókó György 8szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 52. OKRI Budapest, 2015. 122-147. pp.

Rezümé

A hatalommal és az erőfölénnyel visszaélés a szándékos bűncselekmények jelentős részének lényegi jellemvonása. Bár maga a jelenség nem új, az elkövetési módok a jelenlegi transznacionális kereskedelem körülményei között azonban jelentősen megváltoztak. Emiatt e bűncselekmények tartalma és formája eltér a hagyományos bűncselekményekétől. Ennek ellenére a jogi válaszstratégia nem lép túl a tradíciókon, s ezért az vagy késik, vagy inadekvát, vagy egyidejűleg mindkettő. Épp emiatt veszélyes az erőfölénnyel visszaélés a társadalomra.

 

Megbüntethetetlen bűnök I. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése. Monográfia (188 oldal = 14 ív) angol nyelvű tartalomjegyzékkel és tartalmi ismertetővel (summary). Bíbor Kiadó Miskolc 2015.

Rendőrség az internetvilág labirintusában. In: Dr. Gaál Gyula – Dr. Hautzinger Zoltán (szerk.): A Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XVI. (2015) 11-22 .

 

A közlekedésrendészetről mint a rendészettudomány egyik fontos kutatási tárgyáról. Belügyi Szemle 2015/12. 69-79.

 Rezümé

A gyors gazdasági és társadalmi változásokhoz adekvát módon alkalmazkodó rendőrségre van szükség. Ennek a közlekedést felügyelő rendőri erők leginkább akkor tudnak eleget tenni, ha annak struktúrája és tudása jól igazodik a várható elvárásokhoz. 


 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu