PUBLIKÁCIÓK

2016

 

Pallagi Anikó – Irk Ferenc: A társadalomra veszélyesség és az ultima ratio elvének viszonyáról. Jogtudományi Közlöny LXXI. évf. 11. szám 548-553.

Rezümé

A bűnügyi tudományok eredményeire alapozó jogrendszerekben a társadalomra veszélyességnek, a társadalomvédelemnek és az ultima ratio elvének egyensúlyban kellene lennie. Ennek megvalósulását hátráltatják részint több évtizede folyó jogdogmatikai viták, részint azok a politikai törekvések, amelyek a büntetőjog szerepvállalásának meghatározása során nem vesznek tudomást e jogág ultima ratio jellegéről. A társadalomra veszélyesség büntetőjogi és a társadalmi veszélyesség kriminológiai fogalma tartalmi elemeinek kidolgozása megalapozhatja a huszonegyedik század új kihívásaira is adekvát válaszokat adó kriminál-prevenciós politika rendszerének megteremtését.

 

Irk Ferenc: Az ökológiai kockázatok megjelenése a rendészettudományban. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): A határrendészettől a rendészettudományig. Pécsi Határőr Tudományos Füzetek XVII. 71-89.

Rezümé

 Az ökológiai kockázatok elemzése a kriminológia új irányzatának: a zöldkriminológiának tárgya. Az ökokriminalitás a bűnügyi tudományokban paradigma-váltást indokol. A szemét és bűnözés, a szemét és bűnmegelőzés viszonya mindennapjaink olyan kihívásai közé tartoznak, amelyekre a rendészettudománynak egzakt válaszokat kell találnia. 

 

Irk Ferenc: Zöldkriminológia: szemlélet, súlypontok, irányzatok. In Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 53. (2016) 9-24.

Rezümé

A mindinkább szimbiózisban élő politikai és gazdasági érdekek képviselői a rövidtávon elérhető haszonra törekednek. Ezért gyakran figyelmen kívül hagyják a közép- vagy hosszútávon jelentkező károkat. Szemléletüket általában a korábbi reflexeken és már elavult tudásanyagon alapuló döntések jellemzik. Számos helyen – így Magyarországon is – ezt a beállítódást segíti a lakosságnak a környezeti károkozásokkal szembeni közömbössége és a gyenge érdekvédelem. Külföldi kutatók már évtizedek óta foglalkoznak a természeti környezetet érintő károkozással. A környezeti kriminológiát művelő tudósok főként a zöld, a környezeti és az ökoglobál szemlélet lényegét dolgozták ki. A tanulmány a fő irányelvek lényegét mutatja be. Összehasonlítja a környezeti bűntényeket két másik (street crimes, és közlekedési bűncselekmények) bűncselekmény-típussal, és bemutatja ezek néhány azonos vagy hasonló, illetve különböző jellemzőit. Végül a szerző javaslatot tesz a zöldkriminológia definíciójára is, amelyet a környezeti vagy ökoglobál kriminológia szinonimájának tekint. 

 

Irk Ferenc: Zöldkriminológiától a környezeti viktimizációig. Rövid fogalomtár és rendszertani összefoglalás. In Finszter Géza – Kőhalmi László – Végh Zsuzsanna (szerk.): Egy jobb világot hátrahagyni… Tanulmányok Korinek László tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2016. 337-352. 

 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu