PUBLIKÁCIÓK

2018

 

Irk Ferenc: Globalizáció - kockázatkezelés - bűnözéskontroll. (A büntetőjog határain innen és túl)

Jogtudományi Közlöny LXXIII. évfolyam (2018. június) 265-275.

Rezümé

 világban bekövetkezett társadalmi-gazdasági átalakulások új kockázatokat generálnak, amelyek kezelésére a megszokott válaszreakciók gyakran elégtelenek. A földkerekség különböző részein egymástól különböző kultúrákon és eltérő morális elveken épülnek fel kooperációra kényszerülő gazdasági és politikai, jogi rendszerek. A hatalomgyakorlás és hatalommegosztás új formái, a gazdasági és a politikai erőviszonyok módosítják az értékek és az érdekek korábban is megvolt konfliktusainak súlypontjait. Ebből következően egyazon tett veszélyességének megítélése időben és térben eltérő lehet. A kockázattársadalom viszonyai között a jelenben és különösen a jövőben bekövetkező veszélyek és károk kezelése a hagyományosan megszokottól különböző kriminológiai, jogi, ezen belül büntetőjogi szemléletet, valamint az új kihívásokkal adekvát kockázatkezelési aktivitást igényelne. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a probléma-orientált válaszok megtalálása és eredményes alkalmazása még várat magára.

 

Irk Ferenc: Értékvédelemtől ex ante prevencióig. In:  Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina, Fantoly Zsanett, Juhász Zsuzsanna, Szomora Zsolt, Gál Andor (szerk.): Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára.. ACTA JURIDICA ET POLITICA Tomus LXXXI. Szeged, 2018. 455-468.

Rezümé

A szerző arra keresi a választ, hogy globalizálódott világunkban van-e egyáltalán lehetőség, s ha igen, van-e még arra igyekezet, s ha igen, sikerre vezethet-e az a törekvés, amelyik a demokratikus alapértékek biztosításával párhuzamosan a büntetőjogi intézmények tradicionális eszmeiségének megtartásával igyekszik a 21. század új kockázatainak és veszélyeinek megelőzésére. Az európai társadalmak kultúrájában mélyen gyökeret vert morális alapelvek képesek-e még támogatni az új racionalitás: a rövid távú érdekek kiszolgálására szövetkező hatalmi tényezők értékelveken túllépő tevékenységét? Milyen új érdekekre épülő (nem) értékek rendszere látszik kibontakozni, s ebből milyen következtetések vonhatók le? A kriminálprevenciónak melyek a morálisan még elfogadható és már el nem tűrhető eszközei?

 

Irk Ferenc: Alapvetés a baleset-megelőzésről (I.)

http://www.tanulovezeto.eu/node/1104 

 

Irk Ferenc: Alapvetés a baleset-megelőzésről (II.)

http://tanulovezeto.eu/node/1116

 

Irk Ferenc: Kockázatkultúra - kockázatmenedzselés. (Makrokriminológiai megközelítés). In: Finszter Géza - Korinek László - Végh Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Dános Valér tiszteletére. Belügyminisztérium Budapest 2018. 49-54.

 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu