PUBLICATIONS

1991-2000

 

2000.

Irk F. (2000) "Secondary public"in Europe's emerging democracies: social aspects of organised crime http://www.okri.hu

Irk F. (2000) A büntetőjog aktuális kérdései – ahogy egy kriminológus látja. In: Tauber I. (szerk.): Tanulmányok Vígh József 70. születésnapjára. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, 109-126. pp.

Irk F. (2000) A morál és a büntetőjog időszerű kérdései. Kriminológiai Tanulmányok 37. kötet, 258-277. pp.

Irk F. (2000) An Appropriate Response to Crime is Fundamental to the Health of Every Society. In: Responding to Crime: Building Healthier Communities. ICPA Conference October 10-14. 1999., 23-32. pp.

Irk F. (2000) Az OkrI-tól az OKKrI-n át az OKRI-ig. Kriminológiai Tanulmányok 37. kötet, 11-64. pp.

Irk F. (2000) Bekämpfungsstrategien gegen die OK in Ungarn - Spezial http://www.okri.hu

Irk F. (2000) Crime prevention in Hungary http://www.okri.hu

Irk F. (2000) Globalizáció, bűnözés, bűnözéskontroll. In: Gellér B. (szerk.): Békés Imre ünnepi kötet. ELTE ÁJK, 213-229. pp.

Irk F. (2000) How to make money in transit countries? Making money on the borderline between legality and illegality http://www.okri.hu

Irk F. (2000) Landes-Kriminalpräventions-Programm. In: Kriminalitätsvorbeugung. Internationales Fachseminar 25-28. Mai 1999. Praha 63-70. pp.

Irk F. (2000) Társadalom és közlekedésbiztonság. In: Derényi G. (szerk.): Közúti közlekedési orvostan. Egészség Alapítvány Székesfehérvár 1-27. p.

Irk F. (2000) Victimized power - victimized society*abstract http://www.okri.hu

 

1999.

Irk & Finszter & Hajas & Kerezsi & Kiss & Márki (1999) Magyar kriminálpolitikai és rendvédelmi koncepció. Kriminológiai Közlemények 57. Kötet 15-126. pp.

Irk F. (1999) A bűnmegelőzés intézményeinek racionalizálása. In: Sántha F. (szerk.): Kriminológiai Közlemények különkiadása. Budapest, 47-59. pp.

Irk F. (1999) An appropriate response to crime is fundamental to the health of every society http://www.okri.hu

Irk F. (1999) Az éjszakai élet biztonságáról. Főiskolai Figyelő 1999/3. 16-35. pp.

Irk F. (1999) Bűnözés és balesetek – különös tekintettel a fiatalokra. Autóvezető 1999/5. 31-33. pp.

Irk F. (1999) Forgalom-ellenőrzés a polgárokért. Belügyi Szemle 1999/3. 71-77. pp.

 

1998.

Irk F. & Varga Á. (1998) Közlekedésrendészet és idegenrendészet. Belügyi Szemle 1998/2. 25-36. pp.

Irk F. (1998) Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézetről. Collega 1998/1. 15-16. pp.

Irk F. (1998) Bűnmegelőzés - dimenziók és súlypontok. In: Gönzöl K. - Kerezsi K. (szerk.): Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 104-114. pp.

Irk F. (1998) Organisierte Kriminalität unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftskriminalität http://www.okri.hu

Irk F. (1998) Verkehrsdelinquenz und Generalprevention – 30 Jahre danach. In: Albrecht, H-J. – Dünkel, F. – Kerner, H.-J. – Kürzinger, J. – Schöch, H. – Sessar, K. – Villmow, B. (Hrsg.): Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht. Festschrift für Günther Kaiser zum 70. Geburtstag. Duncker & Humblot, Berlin, 815-828. pp.

 

1997.

Irk F. & Herczog M. (1997) Comparative Juvenile Justice: An Overview of Hungary. In: Winterdyk, J. (Ed. by): Juvenile Justice System. International Perspectives. Canadian Scholars' Press, Toronto 303-330. pp.

Irk F. (1997) A balesetek retrospektív analízise. In: Vargha T. (szerk.): A közlekedési baleseteket előidéző tényezők, különös tekintettel az alkoholos befolyásoltságra. Szeged, 1997. 11-41. pp.

Irk F. (1997) Büntetőjog és bűnmegelőzés. Magyar Jog 1997/10. 628-629. pp.

Irk F. (1997) Die Eigenarten des ungarischen Systemwandels und die Kriminalität. In: Sessar, K. - Holler, M. (Hrsg.): Sozialer Ubruch und Kriminalität. Centaurus Verlagsgesellschaft, Pfaffenweiler, 80-90. pp.

Irk F. (1997) Health-care costs of road accidents in Hungary. In: Hakkert, A.S.: The Fourth International Conference on Safety and Environment in the 21st Century Tel Aviv 112-126. pp.

Irk F. (1997) Közlekedéskriminológia. In: Jankó D. (szerk.): Közúti közlekedésbiztonság. Novodat Győr  233-237. pp.

Irk F. (1997) Módszertani füzetek a Rendőrtiszti Főiskola Közlekedésrendészeti Tanszéke számára. Budapest, 1997-2000.

Irk F. (1997) Társadalomra veszélyesség - rendszerváltáson innen és túl. In: Farkas Á. - Görgényi I. - Lévai M. (Szerk. 1997): Ünnepi tanulmányok II. Horváth Tibor 70. születésnapja tiszteletére. Bibor Kiadó. 54-75. pp.

Irk F. (Szerk. 1997.): A bűnözés jövője. Emlékkönyv Pusztai László tiszteletére halála első évfordulóján. OKRI.

Irk F. (Szerk. 1997.): Társadalmi átalakulásé és bűnözés. Magyar-Német Kriminológiai Szimpózium. Budapest, 1995. augusztus 20-25. OKRI, Budapest.

Irk F. (1997) A magyarországi rendszerváltás és a bűnözés jellemzői. In: Irk F. (Szerk. 1997.). 89-94. pp.

Irk F. (1997) Money-Loundering - Organised Crime: The Hungarian Perspective. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Vol. 5/3. (1997) 287-293. pp.

Irk F. (1997) Organised crime - special danger on new democracies. http://www.okri.hu

Irk F. (1997) Reisende Kriminellen in Ungarn http://www.okri.hu

Irk F. (1997) Szolgálati gépkocsikkal bekövetkező balesetek. Belügyi Szemle 1997/3. 90-94. pp.

Irk F. (1997) Társadalomra veszélyesség - rendszerváltáson innen és túl. In: Farkas Á. - Görgényi I. - Lévai M. (szerk.): Ünnepi tanulmányok II. Horváth Tibor 70. születésnapja tiszteletére. Bibor Kiadó Miskolc 54-75. pp.

Irk F. (1997) Verkehrsdeliquenz und Generalprävention - nach 30 Jahren http://www.okri.hu

Irk F. (1997) Wandlung in der Gesellschaft und ihre Auswirkungen aug die Verkehrssicherheit. VII. Weltkongress der PRI "Verkehrssicherheit als Menschenrecht 1996. PRI Sammelband, 65-76. pp.

Irk F. (1997) Насильственная преступность в Венгрии  http://www.okri.hu

 

1996.

Irk F. (1996) A morál és a büntetőjog helye jelen társadalmunkban. In: Tóth Károly (szerk.): Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza születésének 70. évfordulójára. Szeged. 115-124.pp.

Irk F. (1996) Az elvárhatóság határai a közlekedésben. Magyar Jog 1996/5. 257-262. pp.

Irk F. (1996) Az idősebbek és a közlekedés. Autóvezető 1996/3. 25-27. pp.

Irk F. (1996) Balesetek, gondatlan bűnözés, közlekedési bűnözés. In: Gönczöl K. - Korinek L. - Lévai M. (szerk.): Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 198-210. pp.

Irk F. (1996) Ráfutásos balesetek és kivédésük. Autósélet 1996/1. 27.p.

Irk F. (1996) Social changes and the nature of offences against the norms in Central and Eastern Europe. In: Korinek L. (szerk.): Tanulmányok Földvári József tiszteletére. Studia Iuridica 124. Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pécs  77-84. pp.

 

1995.

Irk F. (1995) A balesetveszély csökkentésének stratégiájához. Autóvezető 1995/6. 33-36.pp.

Irk F. (1995) A rendőrök közlekedési baleseteinek tanulságai Magyarországon. Belügyi Szemle 1995/5. 22-38. pp.

Irk F. (1995) Pontok és kérdőjelek. Autóvezető 1995/3. 14-16. pp.

 

Irk F. (1995) Social Changes and Delingnency in Central and Eastern Europe. In: De Nike, H.J./Ewald, und Nowlin, C.J. (Ed by): Crime in East Europe. Forum Verlag Godesberg, Bonn, 139-180. pp.

Irk F. (1995) Súlypontok a kriminálpolitikában. Kriminológiai Közlemények 52. (1995) 127-136.pp.

Irk F. (1995) Transition in Middle-Europe, Questions about Crime-Prevention and Crime Policy. In: Shelly, L. - Vigh, J. (Ed. by): Social Changes, Crime and Police. Harwood Academic Publishers Gmbh, 177-183. pp.

Irk F. (1995) Zöld út a pótféklámpának. OBB Híradó 2. évf. (1995.) 3. szám, 12. p.

 

1994.

Irk F. & Destek M. & Kereszty B. (1994) Az igazságügyi szakértők és a közlekedési jog alkalmazása. Magyar Jog 1994/2. 69-73. pp. 

Irk F. (1994) A balesetek ürügyén. IV. rész. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1994/1. 51-54. pp.

Irk F. (1994) A crisis of values and norms. The beginnings of the change of regime in Central-Europe. In: Robert, Ph. - Sack, F. (Ed. by): Norms and deviances in Europe. An East-West debatte. L'Harmattan, Paris, 75-91. pp.

Irk F. (1994) A kerékpáros-balesetek tanulságai. OBB. Híradó 1994/2. 3. p.

Irk F. (1994) A közlekedési ügyész kompetenciája. Magyar Közlekedés 1994/22. 17.p.

Irk F. (1994) Alkotmányosság és büntetőjog. Jogtudományi Közlöny 1994/2. 87-90. pp. 

Irk F. (1994) Az éjszakai közlekedés veszélyeiről. Autóvezető. 1994/2. 32-36. pp.

Irk F. (1994) Családok, gyermekek, balesetek. Család, Gyermek, Ifjúság 1994/5. 41-42.pp.

Irk F. (1994) Egy bírósági ítélet - miheztartás végett. Magyar Közlekedés 1994/12. 17.p.

Irk F. (1994) Joghézag - jogorvoslat.  Magyar Közlekedés 1994/32. 17. p.

Irk F. (1994) Kriminálpolitika és értékvédelem. Jogtudományi Közlöny 1994/7-8. 314-318.pp.

Irk F. (1994) Sozialer Umbruch in Ungarn. In: Boerst/Ewald/Kerner/Lautsch/Sessar (Hrsg.) Sozialer Umbruch und Kriminalität. KFB 2/1. Forum Verlag Godesberg  59-94. pp.

Irk F. (1994) Társadalmi - politikai változások és a bűnözés struktúrája, dinamikája. Rendészeti Szemle 1994/6. 3-10. pp.

 

1993.

Irk F. & Mózes S. (1993) Sebesség és balesetek. Rendészeti Szemle 1993/8. 60-65. old.

Irk F. (1993) A balesetek ürügyén. I. rész. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1993/2. 41-45. pp.

Irk F. (1993) A balesetek ürügyén. II. rész. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1993/3. 51-54. pp.

Irk F. (1993) A balesetek ürügyén. III. rész. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1993/4. 49-53.pp.

Irk F. (1993) A biztonság eltűnt  milliói. Autópiac. 1993. július  24. p.

Irk F. (1993) A rendőrség megköszöni. Autópiac 1993/2. 22-24. pp.

Irk F. (1993) A tudás keserű almája. Autósélet 1993/8. 9 pp.

Irk F. (1993) Az éjszaka veszélyei. Népszabadság 1993. október 7. 35. p.

Irk F. (1993) Baleset és erőszak. Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv (30) 235-252. pp.

Irk F. (1993) Baleset és erőszak. Népjóléti szemle 1993/12. 7-9.pp.

Irk F. (1993) Érték- és normaválság Közép-Európában. Rendészeti Szemle 1993/6. 11-15. pp.

Irk F. (1993) Közlekedésbiztonságról napjainkban. Autóvezető 1993/5. 29-32. pp. 

Irk F. (1993) Kriminálpolitika - nemzetközi áttekintés. Ügyészségi Értesítő. 1993/3. 13-24.pp.

Irk F. (1993) Látni a láthatatlant. Magyar Hírlap 1993. október 21.

Irk F. (1993) Processzü i javlenyija perehodnogo perioda, vlijajuscsije na presztupnoszty v Vengrii. In: Naucsnaja informácija po voproszam borbü c presztupnosztyu. 140. Moszkva 1993. 44-52. pp.  

Irk F. (1993) Rendszerváltás Közép-Európában - a bűnözés-megelőzés és a kriminálpolitika kérdőjelei. In: Vígh-Katona (szerk.) Társadalmi változások, bűnözés és rendőrség. Budapest, 267-275. pp.

Irk F. (1993) Transition in Middle-Europe; Questions About Crime-Prevention and Crime Policy. In: Vígh-Katona (Ed.by): Social Change, crime and police. Budapest, 341-350. pp.

G. Irk F. (1993) Vaskalap Európa peremén. Magyar Hírlap 1993. május 10. 22. pp.

 

1992.

Irk F. (1992) A jogállamiság megkísértése. Magyar Hírlap 1992. augusztus 12.

Irk F. (1992) A ma kriminológiájának aktuális kérdései. Magyar Jog, 1992/5. 259-264. pp.

Irk F. (1992) A példa. Magyar Hírlap 1992. május 20.

Irk F. (1992) A szenny ára. Magyar Hírlap 1992. július 1.

Irk F. (1992) Csalafintaságok. Magyar Hírlap 1992. június 17.

Irk F. (1992) Egy elnapolt döntés ára. Magyar Hírlap 1992. május 6.

Irk F. (1992) Hogyan államosítsunk (vissza) egy társadalmi szervezetet? Magyar Hírlap 1992. április 22.

Irk F. (1992) Jogutód nélkül megszűnt. Magyar Hírlap 1992. december 23.

Irk F. (1992) Kié az iskola? Magyar Hírlap 1992. július 7.

Irk F. (1992) Környezet és bűnözés. In: Nánási I. (szerk.) Humánökológia. Környezetvédelmi jegyzet. ELTE, Budapest, 87-114. pp.

Irk F. (1992) Legszebb öröm a káröröm. Magyar Hírlap 1992. július 15.

Irk F. (1992) Pillantás a hídról. Magyar Hírlap 1992. április 8.

Irk F. (1992) Rendszerváltás Közép-Európában, a bűnözés megelőzés és a kriminálpolitika kérdőjelei. Rendészeti Szemle, 1992/10. 26-35. pp.

 

1991.

Irk F. & Szepesi A. & Bali L. & Karát Gy. (1991) Mások által szándékosan előidézett sérülések. Népegészségügy 1991/72. 122-127. pp.

Irk F. (1991) Képzeljük el! Népszabadság 1991. június 4. 15. p.

Irk F. (1991) A gondatlan bűncselekmények. Info-társadalomtudomány, 16. (1991. március) 61-65. pp.

Irk F. (1991) Baleset-elemzési kísérlet - kelepcékkel. Rendészeti Szemle 1991/4. 73-75. pp.

Irk F. (1991) Egy megyei baleseti felmérés eredményei III. Munkavédelem és Biztonságtechnika 1991/1. 49-51. pp.

Irk F. (1991) Képzeljük el! Népszabadság 1991. március 27. 24. p.

Irk F. (1991) Közlekedésbiztonság '95. Népszabadság 1991. június 4. 23. p.

Irk F. (1991) Közlekedésbiztonság ma. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1991/4. 45-49.pp.

Irk F. (1991) Kriminalität in Ungarn (über Kriminalitätsentwicklung und soziale Probleme in Ungarn). Kriminalbeamte 1991/10. 44-48. pp. 

Irk F. (1991) Másutt ötven járja. Népszabadság 1991. március 27. 24. p.

Irk F. (1991) Morál és jog viszonya a közvéleményben. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXVIII. kötet 41-84. pp.

Irk F. (1991) Morality and penal law. In: Münnich I. - Kolozsi B. (Ed. by): Studies in deviant behaviours in Hungary. Project No. 4. Research Review '91/1. 123-133. pp. 

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu