PUBLICATIONS AND OTHER PAPERS

2015


Irk F. (2015_01) A hatalommal és az erőfölénnyel visszaélés kriminológiai vonatkozásai. In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 52. OKRI Budapest, 2015. 122-147. pp.

Rezümé

A hatalommal és az erőfölénnyel visszaélés a szándékos bűncselekmények jelentős részének lényegi jellemvonása. Bár maga a jelenség nem új, az elkövetési módok a jelenlegi transznacionális kereskedelem körülményei között azonban jelentősen megváltoztak. Emiatt e bűncselekmények tartalma és formája eltér a hagyományos bűncselekményekétől. Ennek ellenére a jogi válaszstratégia nem lép túl a tradíciókon, s ezért az vagy késik, vagy inadekvát, vagy egyidejűleg mindkettő. Épp emiatt veszélyes az erőfölénnyel visszaélés a társadalomra.

Irk, F. (2015) Abuse of power (dominance) in criminological aspects

Summary

Abuse of dominance is an essential characteristic of the majority of intentional criminal acts. Althoug the phenomenon itself is not new, the modi operandi have changed significantly in the context of current transnational trade. Therefore the content and form of these types of crimes are different from the traditional forms of crimes. Hoewer the legislative response strategy does not go beyond the traditions, and therefore it is either delayed or inadequate, or both in the same time. That is why the abuse of dominant position means danger to society. 

PDF

***

 

Irk F. (2015_02) Viktimológia, közösségi és szituációs bűnmegelőzés. Belügyi Szemle 2015/4. 5-20. pp.

Rezümé

Az áldozattani kutatásokból szerzett számos tapasztalat hasznosítható a közösségi és szituációs bűnmegelőzésben. Fontos annak felismerése, hogy amennyiben az egyént segítő környezet veszi körbe, tőlük számos olyan veszély-megelőzési és kockázatelhárítási módot tanulhat meg, amire e nélkül nem volna lehetősége. Fiatalok esetében különösen a szülők és az iskolatársi-baráti kör közvetlenül is segítséget nyújthat veszélyhelyzetek és felesleges kockázatvállalások elkerülésére. A korábbi bűncselekményekből levont sértetti tapasztalatok általánosított formában történő közkinccsé tétele hozzájárul ahhoz a tanulási folyamathoz, aminek eredménye a potenciális áldozatok sikeres bűnszituáció-kerülési viselkedésében válik érzékelhetővé. Ilyen tapasztalatok főként a rendőrség bűnfelderítő és bűnüldöző munkája során gyűlnek össze, és a prevenció számára nagy számban állnak rendelkezésre.

Irk, F. (2015) Victimology; Community and situational crime prevention.

Summary

The victimological experience can be utilized in crime prevention. Community and situational crime prevention is an important task to provide assistance to conduct the certification, which can be avoided by someone as a victim of crime involved.

PDF

***

 

Irk F. (2015_03) A közlekedésrendészetről mint a rendészettudomány egyik fontos kutatási tárgyáról. Belügyi Szemle 2015/12. 69-79.

Rezümé

A gyors gazdasági és társadalmi változásokhoz adekvát módon alkalmazkodó rendőrségre van szükség. Ennek a közlekedést felügyelő rendőri erők leginkább akkor tudnak eleget tenni, ha annak struktúrája és tudása jól igazodik a várható elvárásokhoz. 

Irk, F. (2015) Traffic policing as one of the important research subjects of law enforcement science

Summary

Rapid economic and social change requires a police force that is adequately adapted. The police forces that supervise traffic can best do this if its structure and knowledge are well-suited to the expected expectations.

PDF

***

 

Irk F. (2015_04) Bűnözéskontroll extra: a transznacionális termelési hálózatok kockázatmenedzselésének sajátos vonásairól. In: Hack P. - Király E. - Korinek L. - Patyi A. (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2015. 343-354. pp. 

Rezümé

A transznacionális vállalatok közvetlen vagy közvetett kártevései általában elkerülik a statisztikai adatszolgáltatásokat, ezért a hagyományos bűncselekményekhez viszonyítva nyilvánvalóan magas látenciával számolhatunk. E bűncselekmények számbavételi nehézségeinek közös gyökere abban fogható meg, hogy a tett megítélésének gyakorta nincsenek meg nemzetközi (értsd: világ) méretekben is szilárd alapokon nyugvó kritériumai. Következésképp a bűn minőségének megítélése mind etikai mind jogi szempontból ingatag alapokon nyugszik. A transznacionális cégek termelés-kiszervezési manőverei épp ezeket a hézagokat használják ki. Mindaddig, amíg ebből az ellentmondásos állapotból a társadalmak és azok irányító-felügyelő szervei nem képesek kikecmeregni (amire jelen viszonyainkat tekintve belátható időn belül kevés esély mutatkozik), addig a büntetőjogtól naivitás volna elvárni, hogy képes legyen betölteni sokezer éves hagyományain építkező szerepét. Amennyiben bizonyos tettek egységes megítélése már etikai szinten megbicsaklik, hogyan volna elvárható, hogy a büntetőjog ezek körében igazság szolgáltatására képes legyen? Bele kell nyugodnunk, hogy épp a legsúlyosabb bűnök egy viszonylag széles mezeje büntetőjogi eszköztárral megbüntethetetlen marad, ami persze nem kell, hogy feltétlenül keserűséggel töltsön el bennünket, hiszen annál szélesebb terep nyílik a proaktív prevenció megannyi változatának, ide értve azok számos, talán ma még nem is ismert lehetőségét.

PDF

***

 

Irk F. (2015) Megbüntethetetlen bűnök I. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése. Monográfia (188 oldal = 14 ív) angol nyelvű tartalomjegyzékkel és tartalmi ismertetővel (summary). Bíbor Kiadó Miskolc.

Irk, F. (2015) Unpunishable sins I. Risk Management of Transnational Economic Organisations. (With English content and summary.) Book 188 pp. Bíbor Kiadó, Miskolc

 

Irk F. (2015_06) Rendőrség az internetvilág labirintusában. In: Gaál Gy. – Hautzinger Z. (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XVI. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs 2015. 11-22.

Irk, F. (2015) Police in the maze of the internet world

PDF

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu