PUBLICATIONS AND OTHER PAPERS

1991-2000

 

2000.

Irk F. (2000_01) ”A második nyilvánosság” Európa rendszerváltó országaiban: A szervezett bűnözés társadalmi szempontjai. Előadás a 12. Nemzetközi Kriminológiai Kongresszusra. 1998. augusztus 24-29. Kézirat. Budapest.

PDF

 

Irk F. (2000_02) "Secondary public" in Europe's emerging democracies: social aspects of organised crime.   Presentation for the Organised Crime Conference in Seoul.

PDF

 

Irk F. (2000_03) A büntetőjog aktuális kérdései – ahogy egy kriminológus látja. In: Tauber I. (szerk.): Tanulmányok Vígh József 70. születésnapjára. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, 109-126. pp.

PDF

 

Irk F. (2000_04) An Appropriate Response to Crime is Fundamental to the Health of Every Society. In: Responding to Crime: Building Healthier Communities. ICPA Conference October 10-14. 1999., 23-32. pp.

PDF

 

Irk F. (2000_05) Az Országos Kriminalisztikai Intézettől az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézeten át az Országos Kriminológiai Intézetig.In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 37. kötet, 11-64. pp.

PDF

 

Irk F. (2000_06) A morál és a büntetőjog időszerű kérdései. (Egy közvélemény-kutatás tapasztalatai.) In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 37. kötet, 258-277. pp.

PDF

 

Irk F. (2000) Bekämpfungsstrategien gegen die OK in Ungarn - Spezial. Manuscript.


Irk F. (2000) Crime prevention in Hungary. Manuscript.


Irk F. (2000) How to make money in transit countries? Making money on the borderline between legality and illegality.  Manuscript.


Irk F. (2000) Landes-Kriminalpräventions-Programm. In: Kriminalitätsvorbeugung. Internationales Fachseminar 25-28. Mai 1999. Praha 63-70. pp.


Irk F. (2000_10) Victimized power - victimized society (abstract). Montreáli Viktimológiai Kongresszus előkészítő anyaga. Magyar nyelvű tézis-változat. Kézirat. Budapest.

PDF

 

Irk F. (2000_11) Victimized power - victimized society (abstract). Montgreáli Viktimológiai Kongresszus előkészítő anyaga. Angol nyelvű változat. Kézirat. Budapest.

PDF

 

Irk F. (2000_12) Globalizáció, bűnözés, bűnözéskontroll. In: Gellér B. (szerk.): Békés Imre ünnepi kötet. ELTE ÁJK, 213-229. pp.

PDF

 

Irk F. (2000_14) Társadalom és közlekedésbiztonság. In: Derényi G. (szerk.): Közúti közlekedési orvostan. Egészség Alapítvány Székesfehérvár 1-27. p.

PDF

 

1999.

Irk F. & Finszter G. & Hajas G. & Kerezsi K. & Kis A. & Márki Z. (1999_01) Magyar kriminálpolitikai és rendvédelmi koncepció. Kriminológiai Közlemények 57. Kötet Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest. 15-126. pp.

PDF

 

Irk F. (1999_02) A bűnmegelőzés intézményeinek racionalizálása. In: Sántha F. (szerk.): Kriminológiai Közlemények különkiadása. Budapest, 47-59. pp.

PDF

 

Irk F. (1999_03) An appropriate response to crime is fundamental to the health of every society. In: Responding to Crime: Building Healthier Communities. ICPA Conference October 10–14. 1999. Manuscript - magyar nyelvű változat. 

PDF

 

Irk F. (1999_04) Az éjszakai élet biztonságáról. Főiskolai Figyelő 1999/3. 16-35. pp.

PDF

 

Irk F. (1999) Bűnözés és balesetek – különös tekintettel a fiatalokra. Autóvezető 1999/5. 31-33. pp.

 

Irk F. (1999_06) Forgalom-ellenőrzés a polgárokért. Belügyi Szemle 1999/3. 71-77. pp.

PDF

 

1998.

Irk F. & Varga Á. (1998_01) Közlekedésrendészet és idegenrendészet. Belügyi Szemle 1998/2. 25-36. pp.

PDF


Irk F. (1998) Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézetről. Collega 1998/1. 15-16. pp.

 

Irk F. (1998) Organisierte Kriminalität unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftskriminalität. Manuscript.


Irk F. (1998_04) Verkehrsdelinquenz und Generalprevention – 30 Jahre danach. In: Albrecht, H-J. – Dünkel, F. – Kerner, H.-J. – Kürzinger, J. – Schöch, H. – Sessar, K. – Villmow, B. (Hrsg.): Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht. Festschrift für Günther Kaiser zum 70. Geburtstag. Duncker & Humblot, Berlin, 815-828. pp.

PDF

 

Irk F. (1998_05) Bűnmegelőzés - dimenziók és súlypontok. In: Gönzöl K. - Kerezsi K. (szerk.): Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 104-114. pp.

PDF

 

1997.

Herczog, M. & Irk, F. (1997) Comparative Juvenile Justice: An Overview of Hungary. In: Winterdyk, J. (Ed. by): Juvenile, Justice System. International Perspectives. Canadian Scholars' Press, Toronto 303-330. pp.


Irk F. (1997_02) A balesetek retrospektív analízise. In: Varga T. (szerk.): A közlekedési baleseteket előidéző tényezők, különös tekintettel az alkoholos befolyásoltságra. Kábítószerellenes Alapítvány. Szeged, 1997. 11-41. pp.

PDF

 

Irk F. (1997_03) Büntetőjog és bűnmegelőzés. Magyar Jog 1997/10. 628-629. pp.

PDF

 

Irk F. (1997_04) A magyarországi rendszerváltás és bűnözés jellemzői. In: Irk F. (szerk.): Társadalmi átalakulás és bűnözés. Magyar-Német Kriminológiai Szimpózium Budapest, 1995. augusztus 20-25. OKKrI Budapest, 89-94. pp.

PDF

 

Irk F. (1997_05) Die Eigenarten des ungarischen Systemwandels und die Kriminalität. In: Sessar, K. - Holler, M. (Hrsg.): Sozialer Ubruch und Kriminalität. Centaurus Verlagsgesellschaft, Pfaffenweiler, 80-90. pp.

PDF

 

Irk F. (1997_06) Társadalom – gazdaság – állam – büntetőjog. (A társasdalom átalakulása és a büntetőjog szimbolikus szerepének változása) In: Irk Ferenc (szerk.): A bűnözés jövője. Emlékkönyv Pusztai László tiszteletére halála első évfordulóján. OKKrI, Budapest 1997. 90-106.

PDF

 

Irk, F. (1997_07) Health-care costs of road accidents in Hungary. In: Hakkert, A.S.: The Fourth International Conference on Safety and Environment in the 21st Century Tel Aviv 112-126. pp.

PDF

 

Irk F. (1997) Közlekedéskriminológia. In: Jankó D. (szerk.): Közúti közlekedésbiztonság. Novodat Győr  233-237. pp.

 

Irk F. (1997) Módszertani füzetek a Rendőrtiszti Főiskola Közlekedésrendészeti Tanszéke számára. Budapest, 1997-2000.

 

Irk F. (1997_10) Money-Loundering - Organised Crime: The Hungarian Perspective. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Vol. 5/3. (1997) 287-293. pp.

PDF


Irk, F. (1997_11) Organised crime - special danger on new democracies. Paper presented to the XI. Baltic Seminar on Criminology. Riga, 19-22. November 1997 (manuscript: english pp. 21 )

PDF


Irk F. (1997_12) Organised crime - special danger on new democracies. Paper presented to the XI. Baltic Seminar on Criminology. Riga, 19-22. November 1997 (kézirat: magyarul pp. 20)

PDF

 

Irk F. (1997) Reisende Kriminellen in Ungarn. Manuscript.


Irk F. (1997_13) Szolgálati gépkocsikkal bekövetkező balesetek. Belügyi Szemle 1997/3. 90-94. pp.

PDF

 

Irk F. (1997_14) Társadalomra veszélyesség - rendszerváltáson innen és túl. In: Farkas Á. - Görgényi I. - Lévai M. (szerk.): Ünnepi tanulmányok II. Horváth Tibor 70. születésnapja tiszteletére. Bibor Kiadó Miskolc 54-75. pp.

PDF

 

Irk, F. (1997_15) Criminology and crime prevention In: Raska, E. – Saar, J. Eds. (1997): Crime and criminology at the end of the century. IX. Baltic Criminological Seminar 1996 May 22-25. Estonian National Defence and Public Service Academy Tallin, 1997. 21-27.

PDF

 

Irk F. (1997) Wandlung in der Gesellschaft und ihre Auswirkungen aug die Verkehrssicherheit. VII. Weltkongress der PRI "Verkehrssicherheit als Menschenrecht 1996. PRI Sammelband, 65-76. pp.


Irk, F. (1997_17) Насильственная преступность в Венгрии  Előadás a „Violence in contemporary World: from Adaptation to Omnecide” konferenciára. St.Petersburg 1997. június 26-29. Orosz nyelvű változat. In: Gilinszkij, J. I. (szerk. 1997): Violence in Contemporary World. International Conference June 27-29 1997. 21.24.

PDF

 

Irk F. (1997_18) Насильственная преступность в Венгрии. Előadás a „Violence in contemporary World: from Adaptation to Omnecide” konferenciára. St.Petersburg 1997. június 26-29. Magyar nyelvű változat. Kézirat. Budapest.

PDF

 

1996.

Irk F. (1996_01) A morál és a büntetőjog helye jelen társadalmunkban. In: Tóth K. (szerk.): Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza születésének 70. évfordulójára. Szeged. 115-124.pp.

PDF

 

Irk F. (1996) Az elvárhatóság határai a közlekedésben. Magyar Jog 1996/5. 257-262. pp.

 

Irk F. (1996_03) Balesetek, gondatlan bűnözés, közlekedési bűnözés. In: Gönczöl K. - Korinek L. - Lévai M. (szerk.): Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 198-210. pp.

PDF

 

Irk F. (1996_04) Social changes and the nature of offences against the norms in Central and Eastern Europe. In: Korinek L. (szerk.): Tanulmányok Földvári József tiszteletére. Studia Iuridica 124. Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pécs  77-84. pp.

PDF

 

Irk F. (1996_05) Az idősebbek és a közlekedés. Autóvezető 1996/3. 25-27. pp.

PDF

 

Irk F. (1996_06) A balesetek retrospektív analízise. In: Varga T. (szerk.) A közlekedési balesetek és azok okai Magyarországon. 2. fejezet. Szeged, 1996. 9-51. pp. (Kutatói beszámoló magyar nyelven.)

PDF

 

Irk, F. (1996_07) Retrospective analysis of accidents. In: Varga, T. (Ed. by): Traffic accidents and their main causes in Hungary. 9-51. pp. (Research report in English.)

PDF

 

Irk F. (1996) Ráfutásos balesetek és kivédésük. Autósélet 1996/1. 27.p.

 

Irk, F. (1996_09) Subkultur und Kriminalität im interkulturellen Vergleich Ein Überblick In: Ewald, Uwe (1996): Kulturvergleichende Kriminalitätsforschung und sozialer Wandel in Mittel- und Osteuropa. Workshop zu methodologischen Problemen einer Metropolstudie 22-26. Juni 1995, Humboldt-Universität zu Berlin. Forum Verlag Godesberg. Bonn 1996. 61-66. pp.

PDF

 

Irk, F. (1996_10) Crime and criminological researches in Hungary (in Russian language). Saint-Petersburg Branch of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Science Deviantology Center: Deviant Behavior and Social Control in Post-Totalitarian States. Internationale Conference June 27-29, 1996. Saint-Petersburg 1996. Mezsdunarodnaja konferencija. Deviatnoe povedenije  i szocialnüj kontgrol v poszttotalitarnom obsesztve. 17-19 Inunja 1996 g. Szankt-Peterszburg 1996. 

PDF

 

Irk, F. (1996_11) Bűnözés és kriminológiai kutatások Magyarországon. (Magyar nyelven) Referátum a Szentpétervárott 1996. június 27-29. között „Deviáns viselkedés és társadalmi kontroll a poszt-totalitárius országokban” címmel megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciára. (Az orosz nyelvű előadás magyar változata.) Kézirat.

PDF


1995.

Irk F. (1995_01) A rendőrök közlekedési baleseteinek tanulságai Magyarországon. Belügyi Szemle 1995/5. 22-38. pp.

PDF

 

Irk F. (1995_02) Pontok és kérdőjelek. Autóvezető 1995/3. 14-16. pp.

PDF

 

Irk F. (1995_03) A balesetveszély csökkentésének stratégiájához. Autóvezető 1995/6. 33-36.pp.

PDF

 

Irk, F. (1995_04) Social Changes and Delingnency in Central and Eastern Europe. In: De Nike, H. J. - Ewald, U. -  Nowlin, C. J. (Ed by): Crime in East Europe. Forum Verlag Godesberg, Bonn, 139-180. pp.

PDF

 

Irk F. (1995_05) Súlypontok a kriminálpolitikában. Kriminológiai Közlemények 52. (1995) 127-136.pp.

PDF

 

Irk, F. (1995) Transition in Middle-Europe, Questions about Crime-Prevention and Crime Policy. In: Shelly, L. - Vigh, J. (Ed. by): Social Changes, Crime and Police. Harwood Academic Publishers Gmbh, 177-183. pp.


Irk F. (1995) Zöld út a pótféklámpának. OBB Híradó 2. évf. (1995.) 3. szám, 12. p.

 

1994.

Destek M. & Irk F. & Kereszty B. (1994_01) Az igazságügyi szakértők és a közlekedési jog alkalmazása. Magyar Jog 1994/2. 69-73. pp. 

PDF

 

Irk F. (1994) A balesetek ürügyén. IV. rész. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1994/1. 51-54. pp.

 

Irk, F. (1994) A crisis of values and norms. The beginnings of the change of regime in Central-Europe. In: Robert, Ph. - Sack, F. (Ed. by): Norms and deviances in Europe. An East-West debatte. L'Harmattan, Paris, 75-91. pp.


Irk F. (1994) A kerékpáros-balesetek tanulságai. OBB. Híradó 1994/2. 3. p.

 

Irk F. (1994) A közlekedési ügyész kompetenciája. Magyar Közlekedés 1994/22. 17.p.

 

Irk F. (1994_08) Alkotmányosság és büntetőjog napjainkban. (Gondolatok Szabó András újabb írásairól.) Jogtudományi Közlöny 1994/2. 87-90. pp.

PDF

 

Irk F. (1994) Családok, gyermekek, balesetek. Család, Gyermek, Ifjúság 1994/5. 41-42.pp.

 

Irk F. (1994) Egy bírósági ítélet - miheztartás végett. Magyar Közlekedés 1994/12. 17.p.

 

Irk F. (1994) Joghézag - jogorvoslat.  Magyar Közlekedés 1994/32. 17. p.

 

Irk F. (1994_09) Kriminálpolitika és értékvédelem. Jogtudományi Közlöny 1994/7-8. 314-318.pp.

PDF

 

Irk F. (1994_10) Az éjszakai közlekedés veszélyeiről. Autóvezető. 1994/2. 32-36. pp.

PDF

 

Irk, F. (1994_12) Sozialer Umbruch in Ungarn. In: Boerst, K. - Ewald, U. - Kerner, H.-J. - Lautsch, E. - Sessar, K.  (Hrsg.) Sozialer Umbruch und Kriminalität. KFB 2/1. Forum Verlag Godesberg  59-94. pp.

PDF

 

Irk F. (1994_13) Társadalmi - politikai változások és a bűnözés struktúrája, dinamikája. Rendészeti Szemle 1994/6. 3-10. pp.

PDF

 

1993.

Irk F. (1993_01) Érték- és normaválság Közép-Európában. Rendészeti Szemle 1993/6. 11-15. pp.

PDF

 

Irk F. & Mózes S. (1993_02) Sebesség és balesetek. Rendészeti Szemle 1993/8. 60-65. pp.

PDF

 

Irk F. (1993_03) A balesetek ürügyén. I. rész. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1993/2. 41-45. pp.

PDF

 

Irk F. (1993_04) A balesetek ürügyén. II. rész. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1993/3. 51-54. pp.

PDF

 

Irk F. (1993_05) A balesetek ürügyén. III. rész. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1993/4. 49-53.pp.

PDF

 

Irk F. (1993) A rendőrség megköszöni. Autópiac 1993/2. 22-24. pp.

 

Irk F. (1993_07) A biztonság eltűnt  milliói. Autópiac. 1993. július  24. p.

PDF

 

Irk F. (1993_08) A tudás keserű almája. Autósélet 1993/8. 9 pp.

PDF

 

Irk F. (1993_09) Közlekedésbiztonságról napjainkban. Autóvezető 1993/5. 29-32. pp.

PDF


Irk F. (1993_10) Baleset és erőszak. In: Pusztai L. (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv (30) 235-252. pp.

PDF

 

Irk F. (1993_11) Baleset és erőszak. Népjóléti szemle 1993/12. 7-9.pp.

PDF

 

Irk F. (1993_12) Kriminálpolitika - nemzetközi áttekintés. Ügyészségi Értesítő. 1993/3. 13-24.pp.

PDF

 

Irk, F. (1993_13) Processzü i javlenyija perehodnogo perioda, vlijajuscsije na presztupnoszty v Vengrii. In: Naucsnaja informácija po voproszam borbü c presztupnosztyu. 140. Moszkva 1993. 44-52. pp.

PDF

 

Irk F. (1993_14) Rendszerváltás Közép-Európában - a bűnözés-megelőzés és a kriminálpolitika kérdőjelei. In: Vígh J. - Katona G. (szerk.) Társadalmi változások, bűnözés és rendőrség. Nemzetközi konferencia. Budapest, 1992. június 1-4.  Budapest, 267-275. pp.

PDF

 

Irk, F. (1993_15) Transition in Middle-Europe; Questions About Crime-Prevention and Crime Policy. In: Vígh, J. -Katona, G. (Ed.by): Social Change, crime and police. International Conference June 1-4, Budapest, Hungary. Eötvös Lorand University Press. Budapest, 341-350. pp.

PDF

 

Irk F. (1993_16) Az éjszaka veszélyei. Népszabadság 1993. október 7. 35. p.

PDF

 

Irk F. (1993) Vaskalap Európa peremén. Magyar Hírlap 1993. május 10. 22. pp.

 

Irk F. (1993_18) Látni a láthatatlant. Magyar Hírlap 1993. október 21.

PDF


1992.

Irk F. (1992_01) A ma kriminológiájának aktuális kérdései. Magyar Jog, 1992/5. 259-264. pp.

PDF

 

Irk F. (1992_02) Környezet és bűnözés. In: Nánási I. (szerk.) Humánökológia. Környezetvédelmi jegyzet. ELTE, Budapest, 87-114. pp.

PDF

 

Irk F. (1992_03) Rendszerváltás Közép-Európában, a bűnözés megelőzés és a kriminálpolitika kérdőjelei. Rendészeti Szemle, 1992/10. 26-35. pp.

PDF

 

Irk F. (1992) Pillantás a hídról. Magyar Hírlap 1992. április 8.

 

Irk F. (1992_06) Egy elnapolt döntés ára. Magyar Hírlap 1992. május 6.

PDF

 

Irk F. (1992) A példa. Magyar Hírlap 1992. május 20.

 

Irk F. (1992) Hogyan államosítsunk (vissza) egy társadalmi szervezetet? Magyar Hírlap 1992. április 22.

 

Irk F. (1992_08) Csalafintaságok. Magyar Hírlap 1992. június 17.

PDF

 

Irk F. (1992) A szenny ára. Magyar Hírlap 1992. július 1.

 

Irk F. (1992) Kié az iskola? Magyar Hírlap 1992. július 7.

 

Irk F. (1992) Legszebb öröm a káröröm. Magyar Hírlap 1992. július 15.

 

Irk F. (1992_12) A jogállamiság megkísértése. Magyar Hírlap 1992. augusztus 12.

PDF

 

Irk F. (1992_13) Jogutód nélkül megszűnt. Magyar Hírlap 1992. december 23.

PDF

 

Irk F. (1992_14) Nagyobb biztonság éjjel. (A Volvo Technology Report 1990-es száma nyomán.) Autóvezető, 1992/2. 38. p.

PDF

 

1991.

Szepesi A. & Irk F. & Bali L. & Kazár Gy. (1991_01) Mások által szándékosan előidézett sérülések. Népegészségügy 1991/72. 122-127. pp.

PDF

 

Irk F. (1991) Másutt ötven járja. Népszabadság 1991. március 27. 24. p.

 

Irk F. (1991) Képzeljük el! Népszabadság 1991. március 27. 24. p.

 

Irk F. (1991) Képzeljük el! Népszabadság 1991. június 4. 15. p.

 

Irk F. (1991) Közlekedésbiztonság '95. Népszabadság 1991. június 4. 23. p.

 

Irk F. (1991_06) A gondatlan bűncselekmények. Info-társadalomtudomány, 16. (1991. március) 61-65. pp.

PDF

 

Irk F. (1991_07) Baleset-elemzési kísérlet - kelepcékkel. Hozzászólás Holló Péter Belügyi Szemle 1990. decemberi számában megjelent írásához. Rendészeti Szemle 1991/4. 73-75. pp.

PDF

 

Irk F. (1991_08) Egy megyei baleseti felmérés eredményei III. Munkavédelem és Biztonságtechnika 1991/1. 49-51. pp.

PDF

 

Irk F. (1991_09) Közlekedésbiztonság ma. Munkavédelem és biztonságtechnika. 1991/4. 45-49.pp.

PDF

 

Irk, F. (1991_10) Kriminalität in Ungarn (über Kriminalitätsentwicklung und soziale Probleme in Ungarn). Kriminalbeamte 1991/10. 44-48. pp.

PDF

 

Irk F. (1991_11) Morál és jog viszonya a közvéleményben. In: Gödöny J. (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXVIII. kötet 41-84. pp.

PDF

 

Irk, F. (1991_12) Morality and penal law. In: Münnich I. - Kolozsi B. (Ed. by): Studies in deviant behaviours in Hungary. Project No. 4. Research Review '91/1. 123-133. pp. 

 

PDF

 

Irk F. (1991_13) Pályázat az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet igazgatói munkakörének betöltésére.


 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu