PUBLICATIONS AND OTHER PAPERS

2016

 

Irk F. (2016_01) Zöldkriminológiától a környezeti viktimizációig. Rövid fogalomtár és rendszertani összefoglalás. In Finszter G. – Kőhalmi L. – Végh Zs. (szerk.): Egy jobb világot hátrahagyni… Tanulmányok Korinek László tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2016. 337-352. 

Irk, F. (2016) From Green Criminology till Environmental Victimisation. A Short Glossary and Taxonomic Summary.

PDF

***


Pallagi A. – Irk F. (2016_02) A társadalomra veszélyesség és az ultima ratio elvének viszonyáról. Jogtudományi Közlöny LXXI. évf. (2016) 11. szám 548-553. pp.

Pallagi, A. – Irk, F. (2016) On the Relationship Between Social Dangerousness and the Principle of Ultima Ratio.

Pallagi, A. – Irk, F. (2016) Über die Beziehung der Gesellschaftsgefährlichkeit zum Ultima-Ratio-Prinzip.

Rezümé

A bűnügyi tudományok eredményeire alapozó jogrendszerekben a társadalomra veszélyességnek, a társadalomvédelemnek és az ultima ratio elvének egyensúlyban kellene lennie. Ennek megvalósulását hátráltatják részint több évtizede folyó jogdogmatikai viták, részint azok a politikai törekvések, amelyek a büntetőjog szerepvállalásának meghatározása során nem vesznek tudomást e jogág ultima ratio jellegéről. A társadalomra veszélyesség büntetőjogi és a társadalmi veszélyesség kriminológiai fogalma tartalmi elemeinek kidolgozása megalapozhatja a huszonegyedik század új kihívásaira is adekvát válaszokat adó kriminál-prevenciós politika rendszerének megteremtését.

Summary

The social dangerousness, the social protection and the principle of ultima ratio schuld be balanced in legal systems which is based on results in criminal sciences. Its realization is hindered partly by law-dogmatic disputes since several years, partly by the political efforts, determining the criminal role ignoring the ultima ratio nature of this branch of law. The development of content elements of definition of social dangerousness in aspects of criminal law and criminology can establish a system of crime-prevention policy which will be able to give adequate answers on the new challenges of the twenty-first century.

Zusammenfassung

In den, auf die Ergebnisse der Strafrechtswissenschaften setzenden Rechtssystemen müssen Gesellschaftsgefährlichkeit, Gesellschaftsschutz und das Ultima-Ratio-Prinzip ausgeglichen sein. Das wird aber einerseits durch rechtsdogmatische Debatten und anderseits durch Erfordernisse der Politik behindert, die den Ultima-Ratio-Charakter des Strafrechts ignorieren. Das Ausarbeitung der inhaltlichen Elemente der Gesellschaftsgefährlichkeit als strafrechtlicher und der gesellschaflichen Gefährlichkeit als kriminologischer Begriff könnte zur Schaffung einer kriminal-präventiven Politik beitragen, die adäquate Antworte auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts geben kann.

PDF

***


Irk F. (2016_03) Zöldkriminológia: szemlélet, súlypontok, irányzatok. In: Vókó Gy. - Tamási E. (szerk): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016. 9-24. pp.

Irk, F. (2016) Green Criminology: attitude, hot spots and trends.

Rezümé

A mindinkább szimbiózisban élő politikai és gazdasági érdekek képviselői a rövidtávon elérhető haszonra törekednek. Ezért gyakran figyelmen kívül hagyják a közép- vagy hosszútávon jelentkező károkat. Szemléletüket általában a korábbi reflexeken és már elavult tudásanyagon alapuló döntések jellemzik. Számos helyen – így Magyarországon is – ezt a beállítódást segíti a lakosságnak a környezeti károkozásokkal szembeni közömbössége és a gyenge érdekvédelem. Külföldi kutatók már évtizedek óta foglalkoznak a természeti környezetet érintő károkozással. A környezeti kriminológiát művelő tudósok főként a zöld, a környezeti és az ökoglobál szemlélet lényegét dolgozták ki. A tanulmány a fő irányelvek lényegét mutatja be. Összehasonlítja a környezeti bűntényeket két másik (street crimes, és közlekedési bűncselekmények) bűncselekmény-típussal, és bemutatja ezek néhány azonos vagy hasonló, illetve különböző jellemzőit. Végül a szerző javaslatot tesz a zöldkriminológia definíciójára is, amelyet a környezeti vagy ökoglobál kriminológia szinonimájának tekint. 

Summary

Representatives of the increasingly symbiotic political and economic interests seek to benefit in the short term is available. Therefore it is often overlooked in the medium to long term damage occurring. Their approach is usually characterized by the earlier reflexes and decisions have been based on outdated knowledge. In many places - including Hungary - this attitude is helped by indifference of the public interest and the weak protection against environmental damage. Foreign researchers have been dealing with for decades to tort affecting the natural environment.

The scientists of environmental criminology mainly developed essence of green, environmental and ökoglobál approach. The study presents the main guidelines of the essence. It compares environmental crimes with two different type of offenses (street crimes and traffic offenses), and it presents a few of their same, similar or different characteristics. Finally, the author proposes a definition of green criminology, which considered as synonymous of environmental or ecoglobal criminology.

PDF

***

 

Irk F. (2016_04) Az ökológiai kockázatok megjelenése a rendészettudományban. In Gaál G. – Hautzinger Z. (szerk.): A határrendészettől a rendészettudományig. Pécsi Határőr Tudományos Füzetek XVII. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, 2016. 71-89.

Irk, F. (2016) The appearance of ecological risks in Police Science

Rezümé

 Az ökológiai kockázatok elemzése a kriminológia új irányzatának: a zöldkriminológiának tárgya. Az ökokriminalitás a bűnügyi tudományokban paradigma-váltást indokol. A szemét és bűnözés, a szemét és bűnmegelőzés viszonya mindennapjaink olyan kihívásai közé tartoznak, amelyekre a rendészettudománynak egzakt válaszokat kell találnia.

Summary 

The analysis of the ecological risks is the subject of the new school of criminology: the green criminology. The eco criminality justifies paradigm-change in criminal sciences. Trash and crime, trash and crime prevention are parts of today’s challenges among which the Police Science need to find exact answers.

PDF

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu