PUBLICATIONS AND OTHER PAPERS

2001-2010

 

2010.

Irk F. (2010_01) A bűn minősége. Jogtudományi Közlöny 2010/12. 603-608. pp.

PDF

 

Irk F. (2010_02) A közlekedésbiztonság helyzete nemzetközi kitekintéssel és a közlekedésrendészet továbbfejlesztésének lehetőségei, módszerei. Rendészeti Szemle, 2010. évi különszám: Tanulmányok a rendészeti stratégiához, 217-247. pp.

PDF

 

Irk F. (2010_03) A kriminálszociológia alternatívái rizikótársadalomban. Káosz vagy a szabadság rendje. In: Virág Gy. (szerk.):  Kriminológiai Tanulmányok 47. kötet 36-60. pp.

PDF

 

Irk F. (2010) A rizikótársadalom kockázat-menedzselése. Bűnmegelőzés büntetőjogon innen és túl. Állam- és Jogtudomány, 2010/2., 143-171. pp.

 

Irk F. (2010_05) Modernizáció és bűnözés. Rendvédelmi Füzetek 2010/3., 5-39. pp.

PDF

 

2009.

Irk F. & Windt Sz. (2009_01) Városi félelem és bűnmegelőzés. Rendvédelmi Füzetek 2009/4. szám. Rendőrtiszti Főiskola Budapest 48 pp.

PDF

 

Irk F. (2009_02) Kriminológia és bűnmegelőzés rizikótársadalomban. In.: Holé K. - Kabódi Cs. (szerk.): Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. ELTE ÁJK. Budapest 131-152. pp.

PDF

 

2008.

Irk F. (2008_02) Nagyvárosi félelem és szorongás. In: Barabás Tünde (szerk.): Épített környezet – bűnözés – szituációs bűnmegelőzés. OKRI Budapest, 15-37. pp.

PDF

 

Irk F. (2008_03) Szituációs bűnmegelőzés lakóövezetekben. In: Barabás Tünde (szerk.): Épített környezet – bűnözés – szituációs bűnmegelőzés. OKRI Budapest, 78-106. pp.

PDF

 

Barabás T. & Irk F. & Kovács R. & Windt Sz. (2008_04): Összegezés és javaslatok. In: Barabás Tünde (szerk.): Épített környezet – bűnözés – szituációs bűnmegelőzés. OKRI Budapest, 172-197. pp.

PDF

 

Irk F. (2008_05) A rizikótársadalom csapdái, a büntetőhatalom lehetőségeinek korlátai. In: Domokos Andrea (szerk.): De iuris peritorum meritis 3. Studia in honorem András Szabó. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest 85-104. pp.

PDF

 

Irk F. (2008) Én és a partnerek. Tanulóvezető 2008/6. 13-16. pp.

 

Irk F. (2008) Közlekedésbiztonság, stressz, sebesség. Tanulóvezető 2008/2. 6-8. pp.

 

2007.

Irk F. (2007_01) (No) speed limit? Belügyi Szemle 2007/2. 110-122. pp.

PDF

 

Irk F. (2007) Crime control and crime prevention in risk society. In: XX. International Baltic Criminological Seminar, 19 June – 1 Jule 2007. Saint Petersburg 17-18. pp.


Irk F. (2007_03) Globalized Criminality, Local Crime Prevention Control and Prevention. Sociologija (Vilnius, Litvania) 2007. Nr. 2 (20), pp. 10-30.

PDF

 

Irk F. (2007_05) Közbiztonság rizikótársadalomban. Magyar Rendészet 2007/3-4. szám, 7-14. pp.

PDF


Irk F. (2007) Közbiztonságtan. Főiskolai jegyzet. RTF Budapest. 154 pp.

 

2006.

Irk F. & Major R. (2006_01) A baleset-megelőzési tevékenység helyzete, jövőképe. Rendvédelmi Füzetek 2006/1-2. , 22-46. pp.

PDF

 

Irk F. & Major R. (2006_02) Ön hogyan döntene? A közlekedésrendészeti munka erősségei és gyengeségei. Magyar Rendészet 2006/3. 135-150. pp.

PDF

 

Irk F. (2006_03) Biztonság. Fogalmi kérdések, kihívások és válaszok. Magyar Rendészet 2006/4. 38-50. pp.

PDF

 

Irk F. (2006_04) A rizikótársadalom biztonságérzete. Kriminológiai Közlemények 62. 39-47. pp.

PDF

 

Irk F. (2006_05) Hova és hogyan tovább RTF? In: Budaházi Á.(szerk.) Tanulmányok Györök Ferenc tiszteletére a rendészeti felsőoktatás köréből. RTF Budapest 92-100. pp.

PDF

 

Irk F. (2006_06) A társadalmi-gazdasági változások és a bűnözés kapcsolata. A kockázat-társadalom kriminálpolitikája. In: Irk F. (szerk.): Globalizáció és kriminálpolitika. Emlékkönyv Pusztai László tiszteletére halála tizedik évfordulóján. OKRI, Budapest, 2006. 36-48.

PDF

 

Irk F. (2006_07) The relationship between social and economic changes and crime. The criminal policy of risk society. In: Fenyvesi Cs. – Herke Cs. – Mészáros B. (szerk.): Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. 139. Pécs 219-226. pp.

PDF

 

Irk F. (2006) The Role of Morals and Law in the Risk Society. In: Aromaa, K. – Cepas, A. – Gilinszkij, J. – Irk F. – Kipena, K. – Leps, A. – Vilks, A. (Ed. by): Noziedziba un Kriminologija Globalizacijas Apstaklos: Jaunie Izaicinájumi. XVIII Baltijas starptautiska kriminologu seminara materiáli 2005. Gada 8. Novembris. Riga  5-18. pp. (angolul); 19-34. pp. (oroszul)


Irk F. (2006_09) A közlekedési bűnözés. In: Gönczöl K. - Kerezsi K. - Korinek L. - Lévay M. (szerk.): Kriminológia-Szakkriminológia. Complex, Budapest. 501-524. pp.

PDF

 

2005.

Irk, Ferenc (2005_02): Opening Address at the Third German-Hungarian Colloquium on Penal Law and Criminology. Budapest September 30 – October 3, 2001. In: Ed. by Ferenc Irk and Hans-Jörg Albrecht (2005): The Third German-Hungarian Colloquium on Penal Law and Criminology. Systems and Developments of Penal sanctions in Western and Central Europe. Bíbor Kiadó Miskolc, 2005. 5-8. pp.

PDF

 

Barabás T. & Irk F. & Kovács R. (2005_07) A bűnmegelőzés, a bűnözéstől való félelem. In: Félelem, bűnözés és bűnmegelőzés Európa öt nagyvárosában (InSec magyar kötet). OKRI, Budapest, 9-145. pp.

PDF

 

Barabás, T. & Irk, F. & Kovács, R. (2005) Budapest, konzentrierte Kriminalitaet, individuelle Antworten. Manuscript.


Barabás, T. & Irk, F. & Kovács, R. (2005) InSec Final Report. Hamburg, 2005. 43-56. pp. 


Barabás, T. & Irk, F. & Kovács, R. (2005_05) Summary of the Hungarian Country Report. In: Insecurities in European Cities. Vol. 2. Crime-Related Fear Within the Context of New Anxieties and Community-Based Crime Prevention, OKRI, Budapest, 59-108. pp.

PDF


Irk F. (2005_04) A közlekedési deviancia régióspecifikus vonásai. In: Irk F. (szerk.:) Kriminológiai Tanulmányok 42. kötet, 166-209. pp.

PDF

 

Barabás, T. & Irk, F. & Kovács, R. (2005_06): 3. Budapest. In: Irk F. (Ed. by. 2005) Security in towns, urban crime prevention.  In: Insecurities in European Cities. Vol. 2. Crime-Related Fear Within the Context of New Anxieties and Community-Based Crime Prevention, OKRI, Budapest 62-77. pp.

PDF


Irk F. (2005) Baleseti leterheltségünk – Mi mennyi? Autóvezető 2005/1. 25-27. pp.

 

Irk F. (2005_09) Büntetőnorma-alkotás rizikótársadalomban. Kriminál-filozófiai alapvetés. In: Ligeti K. (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet. KJK-Kerszöv, Budapest, 495-506. pp.

PDF

 

Irk F. (2005) Die Problematik der organisierten Kriminalität aus ungarischer Sicht. In: Eser / Arnold / Trappe (Hrsg.): Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Duncker & Humblot Berlin 355-388. pp.

Irk F. (2005_11) Morál és jog helye a rizikótársadalomban. In: Korinek L. (szerk.): Tanulmányok Finszter Géza 60. Születésnapjára. Pécs, 75-96. pp.

PDF

 

Irk F. (2005_12) Az OKRI jövője, 45 éves múlt után. Ügyészek Lapja 2005/4. 51-58. pp.

PDF

 

Irk, F. (2005_15) Security in towns, urban crime prevention.  In: Irk, F. (Ed. by): Insecurities in European Cities. Vol. 2. Crime-Related Fear Within the Context of New Anxieties and Community-Based Crime Prevention, OKRI, Budapest, 109-145. pp.

PDF


Irk F. (2005_13) Városi biztonság, nagyvárosi bűnmegelőzés. Belügyi Szemle 2005/3. 32-56. pp.

PDF

 

Irk F. (2005_14) Városi biztonság, nagyvárosi bűnmegelőzés. In: Félelem, bűnözés és bűnmegelőzés Európa öt nagyvárosában (InSec magyar kötet) OKRI, Budapest, 147-176. pp.

PDF

 

2004.

Finszter G. & Irk F. (2004_01) Közvélemény-kutatás a közbiztonságról és a rendőrségről. Belügyi Szemle 2004/9. 28-45. pp.

PDF

 

Fülöp Á. & Irk F. & Major R. (2004_02) Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez. I. rész. Büntetőjogi Kodifikáció Negyedik évfolyam 2. szám 3-16. pp.

PDF

 

Fülöp Á. & Irk F. & Major R. (2004_03) Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez. II. rész. Büntetőjogi Kodifikáció Negyedik évfolyam 3. szám 3-19. pp.

PDF

 

Irk F. (2004_04) A közlekedésbiztonság kontrollja 2003. Belügyi Szemle 2004/1. 19-33. pp.

PDF

 

Irk F. (2004_05) A közlekedési deviancia megítélése. In: Irk F. (szerk.): Áldozatok és vélemények. 2. kötet. OKRI  101-150. pp.

PDF

 

Irk, F. (2004_06) Opinions on Traffic Deviance. The most important results and lessons. In: Irk, F. (ed.): Victims and Opinions II. OKRI, Budapest, 2004. 105-155. pp.

PDF

 

Irk F. (2004) Az emberi viselkedés determinánsai. 1. rész. Autóvezető 2004/2. 33-34. pp.

 

Irk F. (2004) Az emberi viselkedés determinánsai. 2. rész. Autóvezető 2004/3. 29-31. pp.

 

Irk F. (2004) Az emberi viselkedés determinánsai. 3. rész. Autóvezető 2004/4. 33-36. pp.

 

Irk F. (2004) Az emberi viselkedés determinánsai. 4. rész. Autóvezető 2004/5. 37-39. pp.

 

Irk F. (2004_11) Biztonságérzet rizikótársadalomban? In: Korinek L. (szerk.): Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára. Pécs  59-72. pp.

PDF

 

Irk F. (2004) Budapest – Krakau – Wien: Unsicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht. In: Schöch, H. – Jehle, J-M.(Hrsg.): Angewandte Kriminologie zwischen Freiheit und Sicherheit. Neue Kriminologische Schriftenreihe Band 109. Fromm Verlag Godesberg  229-344. pp.

 

 

2003.

Irk F. & Kovács R. & Barabás T. (2003) InSec, Insecurities in European Cities. The Hungarian Case Vol. 1, OKRI 158 pp.

 

Irk F. (2003) Közlekedésbiztonság és bűnözéskontroll. OKRI - KJK KERSZÖV.  234 pp.

 

Irk F. (2003_03) A közbiztonság és a bűnmegelőzés jövője. In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 40. 160-178. pp.

PDF

 

Irk F. (2003) Angol aszfalt. Autóvezető 2003/4. 34-35. pp.

 

Irk F. (2003) Megbukott az ország? És csak KRESZ-ből? Autóvezető 2003/5. 26-27. pp.

 

Irk F. (2003_06) The foundation of situational crime prevention. In: Fenyvesi Cs. – Herke Cs.: Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. PTE ÁJK Pécs, 119-131. pp.

PDF

  

Irk F. (2003_07) CPTED Principles for Traffic Safety. IEEE (2004): International Symposium on Technology and Society 2003. Crime Prevention, Security and Design Proceedings (ISTAS/CPTED 2003)  SEPTEMBER 26-28, 2003 OLYMPISCH STADION, AMSTERDAM.  IEEE Catalog Number 03CH37534. ISBN 0-7803-8317-6. Library of Congress Number 200410014 Pp. 41-43.

PDF

 

 

2002.

Barabás T. & Irk F. (2002_01) Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés II. Kriminológiai Tanulmányok 39. kötet, 9-36. pp.

PDF

 

Herczog M. & Irk F. (2002_02) Comparative Juvenile Justice: An Overview of Hungary. In: Winterdyk, J.A. (Ed. by): Juvenile Justice Systems: International Perspectives. 2nd edition. Canadian Scholars’ Press Inc. Toronto 235-264. pp.

PDF

 

Irk F. (2002_03) A gondatlan bűncselekmények újrakodifikálásának elméletéhez. Jogtudományi Közlöny 2002/3. 117-124. pp.

PDF

 

Irk F. (2002_04) A közlekedési bűncselekmények újrakodifikálása. Magyar Jog 2002. május 257-267. pp.

PDF

 

Irk F. (2002) Die Problematik der Organisierten Kriminalität aus der Sicht Ungarns Kézirat.

Nyomtatásban ld. itt: Irk F. (2005) Die Problematik der organisierten Kriminalität aus ungarischer Sicht. In: Eser / Arnold / Trappe (Hrsg.): Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Duncker & Humblot Berlin 355-388. pp.

 

 

2001.

Finszter G. & Irk F. (2001_01) Gazdasági-társadalmi változások, a bűnözés új kihívásai. (Szervezett bűnözés Közép-Kelet-Európában az Európai Unió peremén) In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 38. kötet, OKRI, Budapest, 11-59. pp. [Megj.: a kötet tartalomjegyzékében + az angol nyelvű rezümében a szerzői sorrend hibás!]

PDF

 

Barabás T. & Irk F. (2001_02) Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés – I. rész. In: Irk F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 38. kötet 60-87. pp.

PDF

 

Irk F. (2001_03) Közbiztonság és bűnmegelőzés. Belügyi Szemle 2001/9. 18-30. pp.

PDF

 

Irk F. (2001_04) Szempontok a közlekedési bűncselekmények kodifikációjához. In: Tóth M. – Herke Cs. (szerk.): Tanulmányok dr. Földvári József professzor 75. születésnapja tiszteletére. PTE-ÁJK Pécs 39-58. pp.

PDF

 

Irk F. (2001_05) Globális kockázatok – diszfunkcionális kriminálpolitika. Állam- és Jogtudomány XLII/3-4. (2001) 191-224. pp.

PDF

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu