PUBLICATIONS AND OTHER PAPERS

2014

 

 

 Irk F. (2014_01) A bűnügyi prognózisról – múltbeli tények és jövőbeli kilátások. 
 In: Bárd P. – Hack P. – Holé K. (szerk.): Pusztai László emlékére. OKRI–ELTE-KJK, Budapest, 2014, 257–269. 

Irk, F. (2014) The criminal prognosis - past facts and future prospects

PDF

***

 

Irk F. (2014_02) Deviancia, bűn, bűncselekmény, makrokriminalitás. Jogtudomány Közlöny 2014/4. 180-186.

Rezümé:

A makrokriminalitás rendszerének megértéséhez nyújt segítséget a deviancia, a bűn és bűncselekmény elhatárolási szempontjainak meghatározása. Ez részint a labeling approach, részint a társadalmi veszélyesség tartalmi elemeinek rendszerezésével érhető el. A makrokriminológia művelése sürgető feladat a globális világ új devianciáinak helyes megítéléséhez, továbbá a korszerű büntetőjog-alkotás támogatásához.

Irk, F. (2014)  Deviance, Sin, Crime, Macrocriminality

Summary

The cut-off criteria of deviance, crime and criminal definition helps the understanding the system of macrocriminality. This is partly due to labeling approach, partly organizing the content elements of danger to society can be achieved. Macrocriminology urgent task of cultivating new deviancies of the global world and for support of modern criminal legislation.

Zusammenfassung

Das Definition den ”Cut-off”-Kriterien der Devianz, Sünde und Straftat hilft das Verständnis des System von Makrokriminalität. Dies ist teilweise auf Labeling Ansatz, teilweise die Systematisierung der Content-Elemente von gesellschaftliche Gefährlichkeit erreicht werden kann. Die Pflege der Makrokriminologie ist eine dringende Aufgabe für den neue Wertschätzung die globalen Devianzen und für Unterstützung des modernen Strafrechtsgesetzgebung.

PDF

***

 

Irk F. (2014_03) Fehérgalléros bűnözés, elitbűnözés, menedzserdeviancia. Jog Állam Politika 2014/1. 49-67.

Rezümé:

A fehérgalléros bűnözés mint jelenség nem új. Fogalma és tartalma az évszázadok során, különösen a 20. század közepétől számított évtizedek alatt, jelentős változásokon ment át. A globalizáció hatására a gazdasági és a politikai elit megítélésének része lett annak a befolyásnak az értékelése, ami az elit és a nagy szervezetek menedzserei közötti kapcsolatot jellemzi. E vizsgálatok során gyakran merül fel kérdésként, hogy milyen kritériumok alapján tekinthető a menedzserek tevékenysége normálisnak, deviánsnak vagy bűnösnek. A nemzetközi szakirodalom viszonylag könnyen foglal állást a szervezett bűnözés körébe sorolható devianciákról. A multinacionális nagyvállalatok menedzserei morális és/vagy a jogi felelősségének tisztázása gyakran ellentmondásos. 

Irk, F. (2014) White-Collar Criminality, Elite-Criminality, Manager-Deviance

Summary

The white-collar crime as a phenomenon is not new. There were accepted significant changes in the concept and content over the centuries, and especially during decades after mid-century in the 20th. As a result of globalization has become part of the assessment in the economic and political elite, the influence of the evaluation, which characterize the relationship between the elite and the managers of large organizations. Often arise in the course of these investigations as a matter to be considered under the criteria of the normal, deviant or criminal activities of managers. The international literature is relatively easy to take a position of deviances which can be classified as organized crime. Clarifying deviance undertaken by managers of multinational corporations in relation to the moral and/or the legal liability is often controversial.

PDF

***

 

Irk F. (2014_04) A makrokriminalitás megelőzésének rögös útjáról. In: Borbíró A. - Inzelt É. - Kerezsi K. - Lévay M. - Podolecz L. (szerk.): A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint végső eszköz. Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 207-216.

Irk, F. (2014) About the bumpy path of the macrocriminalities' prevention.

PDF

***

 

Irk F. (2014_05) A kockázattársadalom menedzserdevianciáiról. In: Vókó Gy. (szerk.):Kriminológiai Tanulmányok 51. OKRI Budapest, 2014. 9-25.

Rezümé:

A tanulmány célja, hogy bemutassa a nagy szervezetek menedzsereit jellemző devianciák társadalmi és egyéni mozgatórugóit. A menedzserek rossz döntéseit a káros következményekhez vezető lehetőségek kizárásával célszerű megelőzni. Erre annál inkább szükség van, mert a második modernitás olyan környezetet teremtett, amiben az ember gyakran képtelen felismerni döntése nem kívánt következményeit. A döntésekre általában a korlátozott racionalitás a jellemző. A rossz döntésekkel sújtott emberek az elszenvedett kárkövetkezményeket a világ különböző részein eltérően élik meg. Ebben a kultúra által determinált értékrend és érdekérvényesítés lehetősége játszik meghatározó szerepet. 

Irk, F. (2014) Manager deviances in risk society

Summary

The study aims to describe the characteristics of the managers of large organizations, social deviance and individual drivers. Managers' decisions leading to harmful consequences should be prevented by the exclusion of possibilities. This is all the more necessary because of the second modernity has created an environment in which people are often unable to recognize the unintended consequences of the decision. The choices are usually characterized by a limited rationality. People affected by the bad decisions of consequences of damages suffered have spoken differently in different parts of the world. In this values and possibilities of interests determined by the culture play a decisive role.

PDF

***

 

Irk F. (2014_06) Hatalom és bűnözés viszonya ma. (Kriminológiai megközelítés.) Pro Futuro 2014/1. 112-125.

Irk, F. (2014) The Relationship between Power and Crime. (Criminological approach.)

Summary

During the presentation of the relationship between power and crime the criminologist-author attempts to define power crime, including crimes committed by the state. Based on international literature, it deals with special features of the power/state deviances and the charactreristics of victims of power crimes.

PDF

 

 

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu