PUBLICATIONS

2001-2010

 

2010.

Irk F. (2010) A bűn minősége. Jogtudományi Közlöny 2010/12. 603-608. pp.

Irk F. (2010) A közlekedésbiztonság helyzete nemzetközi kitekintéssel és a közlekedésrendészet továbbfejlesztésének lehetőségei, módszerei. Rendészeti Szemle, 2010. évi különszám: Tanulmányok a rendészeti stratégiához, 217-247. pp..

Irk F. (2010) A kriminálszociológia alternatívái rizikótársadalomban. Káosz vagy a szabadság rendje. In: Kriminológiai Tanulmányok 47. kötet 36-60. pp.

Irk F. (2010) A rizikótársadalom kockázat-menedzselése. Bűnmegelőzés büntetőjogon innen és túl. Állam- és Jogtudomány, 2010/2., 143-171. pp.

Irk F. (2010) Modernizáció és bűnözés. Rendvédelmi Füzetek 2010/3., 5-39. pp.


2009.

Irk F. & Windt Sz. (2009) Városi félelem és bűnmegelőzés. Rendvédelmi Füzetek 2009/4. szám. Rendőrtiszti Főiskola Budapest 48 pp.

Irk F. (2009) Kriminológia és bűnmegelőzés rizikótársadalomban. In.: Holé K. - Kabódi Cs. (szerk.): Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. ELTE ÁJK. Budapest 131-152. pp.

 

2008.

Irk F. Barabás T. & Windt Sz. & Kovács R. (2008): Összegezés és javaslatok. In: Barabás Tünde (szerk.): Épített környezet – bűnözés – szituációs bűnmegelőzés. OKRI Budapest, 172-197. pp.

Irk F. (2008) A rizikótársadalom csapdái, a büntetőhatalom lehetőségeinek korlátai. In: Domokos Andrea (szerk.): De iuris peritorum meritis 3. Studia in honorem András Szabó. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest 85-104. pp.

Irk F. (2008) Én és a partnerek. Tanulóvezető 2008/6. 13-16. pp.

Irk F. (2008) Közbiztonság rizikótársadalomban. Magyar Rendészet 2008/3-4. szám, 7-14. pp.

Irk F. (2008) Közlekedésbiztonság, stressz, sebesség. Tanulóvezető 2008/2. 6-8. pp.

Irk F. (2008) Nagyvárosi félelem és szorongás. In: Barabás Tünde (szerk.): Épített környezet – bűnözés – szituációs bűnmegelőzés. OKRI Budapest, 15-57. pp.

Irk F. (2008) Szituációs bűnmegelőzés lakóövezetekben. In: Barabás Tünde (szerk.): Épített környezet – bűnözés – szituációs bűnmegelőzés. OKRI Budapest, 78-106. pp.

 

2007.

Irk F. (2007) (No) speed limit? Belügyi Szemle 2007/2. 110-122. pp.

Irk F. (2007) Crime control and crime prevention in risk society. In: XX. International Baltic Criminological Seminar, 19 June – 1 Jule 2007. Saint Petersburg 17-18. pp.

Irk F. (2007) Globalized Criminality, Local Crime Prevention Control and Prevention. Sociologija (Vilnius, Litvania) 2007. Nr. 2 (20), pp. 10-30.

Irk F. (2007) Közbiztonságtan. Főiskolai jegyzet. RTF Budapest. 154 pp.

 

2006.

Irk F. & Major R. (2006) A baleset-megelőzési tevékenység helyzete, jövőképe. Rendvédelmi Füzetek 2006/1-2. Szám, 22-46. pp.

Irk F. & Major R. (2006) A balesetmegelőzési tevékenység helyzete, jövőképe. Rendvédelmi Füzetek 2006/1-2. 22-46. pp.

Irk F. & Major R. (2006) Ön hogyan döntene? A közlekedésrendészeti munka erősségei és gyengeségei. Magyar Rendészet 2006/3. 135-150. pp.

Irk F. (2006) A rizikótársadalom biztonságérzete. Kriminológiai Közlemények 62. 39-47. pp.

Irk F. (2006) Biztonság. Fogalmi kérdések, kihívások és válaszok. Magyar Rendészet 2006/4. 38-50. pp.

Irk F. (2006) Hova és hogyan tovább RTF? In: Budaházi Á.(szerk.) Tanulmányok Györök Ferenc tiszteletére a rendészeti felsőoktatás köréből. RTF Budapest 92-100. pp.

Irk F. (2006) The relationship between social and economic changes and crime. The criminal policy of risk society. In: Fenyvesi Cs. – Herke Cs. – Mészáros B. (szerk.): Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. 139. Pécs 219-226. pp.

Irk F. (2006) The Role of Morals and Law in the Risk Society. In: Aromaa, K. – Cepas, A. – Gilinszkij, J. – Irk F. – Kipena, K. – Leps, A. – Vilks, A. (Ed. by): Noziedziba un Kriminologija Globalizacijas Apstaklos: Jaunie Izaicinájumi. XVIII Baltijas starptautiska kriminologu seminara materiáli 2005. Gada 8. Novembris. Riga  5-18. pp. (angolul); 19-34. pp. (oroszul)

 

2005.

Irk, Ferenc (2005): Opening Address at the Third German-Hungarian Colloquium on Penal Law and Criminology. Budapest September 30 – October 3, 2001. pp. 5-8.

In: Ed. by Ferenc Irk and Hans-Jörg Albrecht (2005): The Third German-Hungarian Colloquium on Penal Law and Criminology. Systems and Developments of Penal sanctions in Western and Central Europe. Bíbor Kiadó Miskolc, 2005. ISBN 963 7373 12 8.

https://csl.mpg.de/en/publications/the-third-german-hungarian-colloquim-on-penal-law-and-criminology-systems-and-developments-of-penal-sanctions-in-western/

Barabás T. & Irk F. & Kovács R. (2005) A bűnmegelőzés, a bűnözéstől való félelem. In: Félelem, bűnözés és bűnmegelőzés Európa öt nagyvárosában (InSec magyar kötet). OKRI, Budapest, 9-145. pp.

Barabás, T. & Irk, F. & Kovács, R. (2005) Budapest, konzentrierte Kriminalitaet, individuelle Antworten. www. okri.hu

Barabás, T. & Irk, F. & Kovács, R. (2005) InSec Final Report. Hamburg, 2005. 43-56. pp.http://www2.jura.uni-hamburg.de/instkrim/kriminologie/Projekte/INSEC/InSec%20Final%20Report.doc

Barabás, T. & Irk, F. & Kovács, R. (2005) Summary of the Hungarian Country Report. In: Insecurities in European Cities. Vol. 2. Crime-Related Fear Within the Context of New Anxieties and Community-Based Crime Prevention, OKRI, Budapest, 59-106. pp.

Irk F. (2005) A közlekedési deviancia régióspecifikus vonásai. Kriminológiai Tanulmányok 42. kötet, 166-209. pp.

Irk F. (2005) Az OKRI jövője, 45 éves múlt után. Ügyészek Lapja 2005/4. 51-58. pp.

Irk F. (2005) Baleseti leterheltségünk – Mi mennyi? Autóvezető 2005/1. 25-27. pp.

Irk F. (2005) Büntetőnorma-alkotás rizikótársadalomban. Kriminál-filozófiai alapvetés. In: Ligeti K. (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet. KJK-Kerszöv, Budapest, 495-506. pp.

Irk F. (2005) Die Problematik der organisierten Kriminalität aus ungarischer Sicht. In: Eser / Arnold / Trappe (Hrsg.): Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Duncker & Humblot Berlin 355-388. pp.

Irk F. (2005) Morál és jog helye a rizikótársadalomban. In: Korinek L. (szerk.): Tanulmányok Finszter Géza 60. Születésnapjára. Pécs, 75-96. pp.

Irk F. (2005) Security in towns, urban crime prevention.  In: Insecurities in European Cities. Vol. 2. Crime-Related Fear Within the Context of New Anxieties and Community-Based Crime Prevention, OKRI, Budapest, 109-145. pp.

Irk F. (2005) Városi biztonság, nagyvárosi bűnmegelőzés. Belügyi Szemle 2005/3. 32-56. pp.

Irk F. (2005) Városi biztonság, nagyvárosi bűnmegelőzés. In: Félelem, bűnözés és bűnmegelőzés Európa öt nagyvárosában (InSec magyar kötet) OKRI, Budapest, 147-176. pp.

 

2004.

Irk F. & Finszter G. (2004) Közvélemény-kutatás a közbiztonságról és a rendőrségről. Belügyi Szemle 2004/9. 28-45. pp.

Irk F. & Fülöp Á. & Major R. (2004) Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez. I. rész. Büntetőjogi Kodifikáció Negyedik évfolyam 2. szám 3-16. pp.

Irk F. & Fülöp Á. & Major R. (2004) Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. fejezetéhez. II. rész. Büntetőjogi Kodifikáció Negyedik évfolyam 3. szám 3-19. pp.

Irk F. (2004) A közlekedésbiztonság kontrollja 2003. Belügyi Szemle 2004/1. 19-33. pp.

Irk F. (2004) A közlekedési deviancia megítélése. In: Irk F. (szerk.): Áldozatok és vélemények. 2. kötet. OKRI  101-150. pp.

Irk F. (2004) Az emberi viselkedés determinánsai. 1. rész. Autóvezető 2004/2. 33-34. pp.

Irk F. (2004) Az emberi viselkedés determinánsai. 2. rész. Autóvezető 2004/3. 29-31. pp.

Irk F. (2004) Az emberi viselkedés determinánsai. 3. rész. Autóvezető 2004/4. 33-36. pp.

Irk F. (2004) Az emberi viselkedés determinánsai. 4. rész. Autóvezető 2004/5. 37-39. pp.

Irk F. (2004) Biztonságérzet rizikótársadalomban? In: Korinek L. (szerk.): Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára. Pécs  59-72. pp.

Irk F. (2004) Budapest – Krakau – Wien: Unsicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht. In: Schöch, H. – Jehle, J-M.(Hrsg.): Angewandte Kriminologie zwischen Freiheit und Sicherheit. Neue Kriminologische Schriftenreihe Band 109. Fromm Verlag Godesberg  229-344. pp.

 

2003.

Irk F. & Kovács R. & Barabás T. (2003) InSec, Insecurities in European Cities. The Hungarian Case Vol. 1, OKRI 158 pp.

Irk F. (2003) Közlekedésbiztonság és bűnözéskontroll. OKRI - KJK KERSZÖV.  234 PP.

Irk F. (2003) A közbiztonság és a bűnmegelőzés jövője. Kriminológiai Tanulmányok 40. 160-178. pp.

Irk F. (2003) Angol aszfalt. Autóvezető 2003/4. 34-35. pp.

Irk F. (2003) Megbukott az ország? És csak KRESZ-ből? Autóvezető 2003/5. 26-27. pp.

Irk F. (2003) The foundation of situational crime prevention. In: Fenyvesi Cs. – Herke Cs.: Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. PTE ÁJK Pécs, 119-131. pp.

Irk F. (2003) CPTED Principles for Traffic Safety. IEEE (2004): International Symposium on Technology and Society 2003. Crime Prevention, Security and Design Proceedings (ISTAS/CPTED 2003)  SEPTEMBER 26-28, 2003 OLYMPISCH STADION, AMSTERDAM.  IEEE Catalog Number 03CH37534. ISBN 0-7803-8317-6. Library of Congress Number 200410014 Pp. 41-43.

 


2002.

Irk F. & Barabás T. (2002) Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés II. Kriminológiai Tanulmányok 39. kötet, 9-36. p.

Irk F. & Herczog M. (2002) Comparative Juvenile Justice: An Overview of Hungary. In: Winterdyk, J.A. (Ed. by): Juvenile Justice Systems: International Perspectives. 2nd edition. Canadian Scholars’ Press Inc. Toronto 235-264. p.

Irk F. (2002) A gondatlan bűncselekmények újrakodifikálásának elméletéhez. Jogtudományi Közlöny 2002/3. 117-124. p.

Irk F. (2002) A közlekedési bűncselekmények újrakodifikálása. Magyar Jog 2002. május 257-267. p.

Irk F. (2002) Die Problematik der Organisierten Kriminalität aus der Sicht Ungarnshttp://www.okri.hu

Irk F. (2002) Globális kockázatok – diszfunkcionális kriminálpolitika. Állam- és Jogtudomány XLII/3-4. 191-224. p.

 

2001.

Irk F. & Barabás T. (2001) Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés – I. rész. Kriminológiai Tanulmányok 38. kötet 60-87. p.

Irk F. & Finszter G. (2001) Gazdasági-társadalmi változások, a bűnözés új kihívásai. (Szervezett bűnözés Közép-Kelet-Európában az Európai Unió peremén) Kriminológiai Tanulmányok 38. kötet, 11-59. p.

Irk F. (2001) Közbiztonság és bűnmegelőzés. Belügyi Szemle 2001/9. 18-30. p.

Irk F. (2001) Szempontok a közlekedési bűncselekmények kodifikációjához. In: Tóth M. – Herke Cs. (szerk.): Tanulmányok dr. Földvári József professzor 75. születésnapja tiszteletére. PTE-ÁJK Pécs 39-58. p.

 

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu